فروش ویژه ساکشن های کنار یونیتی و مرکزی فقط با پیش پرداخت از ۳ میلیون تومان

ساکشن مرکزی برقی از نوع خشک

ساکشن مرکزی برقی از نوع خشک

ساکشن مرکزی Pro

هوشمندی در بینهایت

ساکشن های مرکزی.

در مصرف آب.

سهیم باشیم.

ساکشن مرکزی دندانپزشکی

ساکشن های برقی تک یونیت

در مصرف آب.

سهیم باشیم.

ساکشن های مرکزی خشک.

تحولی نو در.

صنعت دنداپزشکی.

ساکشن مرکزی دندانپزشکی

 کدام ساکشن برای شما
مناسب است.

ساکشن مرکزی 6-1 یونیت

ساکشن مرکزی ۱ تا ۴ یونیت

ساکشن مرکزی 6-1 یونیت

ساکشن مرکزی ۱ تا ۴ یونیت

ساکشن مرکزی 6-1 یونیت

ساکشن مرکزی ۱ تا ۴ یونیت