پروکسی مد 500 سی سی

بیشتر

پروکسی مد 1000 سی سی

بیشتر

پروکسی مد 500 سی سی

مشخصات دستگاه در یک نگاه

یک ضدعفونی کننده قوی که بر پایه پروکسید هیدروژن و ذرات نانو سیلور ساخته شده است. این ماده به علت حضور پراکسید هیدروژن، امکان آزادسازی اکسیژن و نفوذپذیری آن در بدنه باکتری های هوازی و غیرهوازی را موجب می گردد و با تخریب سطح باکتری و جذب یون های نقره به درون باکتری باعث متلاشی شدن آن میگردد

آخرین تکنولوژی به دست آمده جهت مبارزه با باکتری های مضر
ضدعفونی کردن کلیه مجاری غیرقابل دسترس
سازگار با محیط زیست
پایه پروکسید هیدروژن و ذرات نانو سیلور

پروکسی مد 1000 سی سی

مشخصات دستگاه در یک نگاه

یک ضدعفونی کننده قوی که بر پایه پروکسید هیدروژن و ذرات نانو سیلور ساخته شده است. این ماده به علت حضور پراکسید هیدروژن، امکان آزادسازی اکسیژن و نفوذپذیری آن در بدنه باکتری های هوازی و غیرهوازی را موجب می گردد و با تخریب سطح باکتری و جذب یون های نقره به درون باکتری باعث متلاشی شدن آن میگردد

آخرین تکنولوژی به دست آمده جهت مبارزه با باکتری های مضر
ضدعفونی کردن کلیه مجاری غیرقابل دسترس
سازگار با محیط زیست
پایه پروکسید هیدروژن و ذرات نانو سیلور