لیست قیمت

آخرین بروزرسانی : ۲۶ دی ۱400

ساکشن برقی

 • ساکشن فشارقوی برقی تک یونیت NF-A
  110,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی تخلیه اتوماتیک 1 الی 2 یونیت M۱
  150,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی تخلیه اتوماتیک 1 الی 2 یونیت M۲
  ۲۳0,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی تخلیه اتوماتیک 1 الی ۳ یونیت M۳
  ۲۶0,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی تخلیه اتوماتیک ۲ الی ۴ یونیت M۴
  ۲۸0,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی تخلیه اتوماتیک ۲ الی ۵ یونیت M۵
  ۳۱0,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی تخلیه اتوماتیک ۴ الی ۷ یونیت M۷
  ۳۶0,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی تخلیه اتوماتیک ۷ الی ۱۰ یونیت M۱۰
  ۴۵0,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن مرکزی تخلیه اتوماتیک 1 الی 2 یونیت M۱
  150,۰۰۰.000 ریال
 • ساکشن نیمه خشک 4-1 یونیت
  285,000,000 ریال
 • ساکشن نیمه خشک 6-1 یونیت
  320,000,000 ریال
 • باکس ساکشن مرکزی خشک
  ۱۲۰,000,000 ریال
 • سیستم هوشمند ساکشن برقی
  78,000,000 ریال
 • پک اتصالات ساکشن مرکزی به ازاء هر یونیت
  ۱۲,000,000 ریال

آمالگاماتور

 • آمالگاماتور دیجیتالی
  ۶۸.000.000 ریال
 • آمالگاماتور دوکاره
  98.000.000 ریال
 • آمالگاماتور تک کاره پودری
  80.000.000 ریال

ساکشن خارج دهانی

 • دستگاه ساکشن مخصوص ویروس کرونا و آئروسل مدل فلکسی Eco - Extraoral Suction Flexy Type - دوموتوره
  390.000.000 ریال
 • استند اضافی ساکشن خارج دهانی
  ۱۲۰.000.000 ریال

لایت کیور

 • لایت کیور LED
  70.000.000 ریال
 • لایت کیور LED بی سیم ‍(جدید)
  7۵.000.000 ریال

التراسونیک کلینر

 • التراسونیک کلینر​ LX
  110.000.000 ریال

کویترون پیزو

 • اسکیلر پیزو L90
  85.000.000 ریال

کمپرسور

 • کمپرسور oilfree تک موتوره 50 لیتری تک یونیت
  170.000.000 ریال
 • کمپرسور oilfree تک موتوره ۸0 لیتری ۱ الی ۲ یونیت
  ۲۰0.000.000 ریال
 • کمپرسور oilfree دو موتوره ۸0 لیتری ۳ الی ۴ یونیت
  ۲۳0.000.000 ریال
 • کمپرسور oilfree دو موتوره با حفاظت الکتریکی – 80 لیتری 3-4 یونیت
  ۳۸0.000.000 ریال

درایر

 • درایر مخصوص موتور کمپرسور oilfree 80 - 50 لیتری
  ۸5.000.000 ریال

آب مقطر

 • آب مقطر پک ۴ تایی
  ۸۰۰.000 ریال

ماسک سه لایه جراحی

 • ماسک سه لایه جراحی 50 عددی
  4۰۰.000 ریال