کمپرسور اویل فری

کمپرسور تک موتوره 80 لیتری

بیشتر

کمپرسور دو موتوره 80 لیتری

بیشتر

کمپرسور دو موتوره با حفاظت الکتریکی

بیشتر

کمپرسور اویل فری تک موتوره 80 لیتری

کمپرسور تک موتوره اویل فری

مشخصات دستگاه در یک نگاه

مشکل اصلی خرابی توربین ها و موفق نبودن بعضی از درمان های دندانپزشکی مانند جراحی ها (ایمپلنت ها) ، اندوها و کامپوزیت ها، حضور روغن کمپرسور در چرخه استفاده از هوای فشرده می باشد. از اینرو کمپرسور های اویل فری جهت امور دندانپزشکی طراحی و تولید شده است.

تولید هوای فشرده با حداقل صدای ناهنجار
عدم استفاده از موتور های روغن دار
تک موتوره 80 لیتری
بسیار مناسب جهت استفاده در دستگاه های CAD CAM

کمپرسور اویل فری دو موتوره 80 لیتری

مشخصات دستگاه در یک نگاه

مشکل اصلی خرابی توربین ها و موفق نبودن بعضی از درمان های دندانپزشکی مانند جراحی ها (ایمپلنت ها) ، اندوها و کامپوزیت ها، حضور روغن کمپرسور در چرخه استفاده از هوای فشرده می باشد. از اینرو کمپرسور های اویل فری جهت امور دندانپزشکی طراحی و تولید شده است.

تولید هوای فشرده با حداقل صدای ناهنجار
عدم استفاده از موتور های روغن دار

دو موتوره 80 لیتری

بسیار مناسب جهت استفاده در دستگاه های CAD CAM

کمپرسور اویل فری دو موتوره با حفاظت الکتریکی

مشخصات دستگاه در یک نگاه

مشکل اصلی خرابی توربین ها و موفق نبودن بعضی از درمان های دندانپزشکی مانند جراحی ها (ایمپلنت ها) ، اندوها و کامپوزیت ها، حضور روغن کمپرسور در چرخه استفاده از هوای فشرده می باشد. از اینرو کمپرسور های اویل فری جهت امور دندانپزشکی طراحی و تولید شده است.

تولید هوای فشرده با حداقل صدای ناهنجار
عدم استفاده از موتور های روغن دار

دو موتوره 80 لیتری

بسیار مناسب جهت استفاده در دستگاه های CAD CAM